top of page
WhatsApp Image 2019-06-25 at 10.31.55.jp

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

טופס רישום

הנ"ל מתחייבים לשלם שכר לימוד בסך :

50

דמי רישום חד פעמי לשנה :

NaN

מוצרים משלימים

NaN

סה"כ :

התלמיד ילמד נגינה בכלי :

הערות

הננו מביעים בזאת את הסכמתנו לפרסום תמונות וסרטונים של ילדינו מהפעילות בקונסרבטוריון
 

שליחת טופס - תלמידים ותיקים
שליחה ותשלום - תלמידים חדשים

אנא מלאו את שדות החובה ואשרו את תקנות הלימודים ושכ״ל

Violin Orchestra

תקנות הלימודים
 

1. שנת הלימודים נמשכת אחד-עשר חודשים, מ- 1 לספטמבר עד 31 ליולי שנת 2022 (תשפ"ב)

2. חובת התלמיד/ה להשתתף בשיעורי תורת המוזיקה

3. תלמידים הלומדים במחלקת כלי קשת מחויבים להשתתף בנגינה בתזמורת הקאמרית (לפי המלצת המורה).

4. תלמידים הלומדים במחלקת כלי נשיפה מחויבים להשתתף בנגינה בתזמורת כלי נשיפה (לפי המלצת המורה).

5. תלמידים/ות שימצאו מתאימים ע"י וועדה פדגוגית, ישתתפו בהרכבים קאמריים וקוליים.

6. בחינות יתקיימו פעמיים בשנה. סמסטר א' – בחודש ינואר, סמסטר ב' –  בחודשים מאי, יוני. זמן הבחינה וההופעות ייחשב לשיעור לכל דבר ועניין.

7. החופשות מקבילות חלקית לחופשות ביה"ס: בחודש עם חגים יינתנו לא פחות מ- 3 שעורי נגינה לתלמיד.

8. בסיום שנה"ל מקבל כל תלמיד תעודה עם פירוט ציוני הישגיו.

9. לתעודת גמר של הקונסרבטוריון זכאי תלמיד/ה שעמד/ה: 

    א- בתוכנית לימודים מלאה ברמה המתאימה.

    ב-  לימודי מקצועות תורת המוזיקה.

    ג-  רסיטל סיום.

11. תלמידי הקונסרבטוריון זכאים לגשת למבחן בגרות במוסיקה, ברמה של 5 יח"ל לפי המלצת המורה ובתיאום עם ביה"ס.

12. הנהלת המוסד רשאית להוציא תלמיד מהקונסרבטוריון בגלל התנהגות בלתי נאותה, אי התאמה או זלזול.
13. תלמיד המעוניין להופיע שלא במסגרת הקונסרבטוריון מתבקש לפנות אל המורה שלו בכדי לוודא שרמתו מתאימה להופעה המבוקשת.

תקנות שכ"ל
 

1. שכ"ל הינו חודשי וישולם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בכרטיס אשראי, או אחד-עשר (11) צ'קים דחויים (עד ל-5 לכל חודש) 

2. היעדרויות: היעדרות משיעור אינה פוטרת מתשלום עבורו. במידה והמורה ימצא מקום פנוי במערכת שלו השיעור יוחזר.

במידה ולא התקיים שיעור בגלל היעדרות המורה, יוחזר השיעור בתיאום עם המורה.

3. תלמיד אשר יפסיק את לימודיו במרוצת שנה"ל ללא סיבה וללא התראה של חודש מראש, ישלם פיצוי בגובה של חודש אחד.

4. במידה ויאלץ התלמיד להפסיק את לימודיו לפני תום שנה"ל, יחזיר הקונסרבטוריון להורים את ההמחאות שטרם הופקדו. החל מיום הראשון ליציאה לחופשת הפסח עד סוף יולי לא יתאפשרו ביטולים ולא יבוצעו החזרי שכ"ל על הפסקת הלימודים.

5. הנחות תינתנה לתלמיד בהתאם להמלצה של וועדה פדגוגית והגשת בקשה ואישורים בהתאם.

6. הורי התלמיד/ה השואלים כלי נגינה באמצעות המוסד, מחויבים להשאיר צ'ק פיקדון לפי עלות הכלי ולתיקון כל נזק שיגרם לכלי בתקופת ההשאלה וכן להחזירו תקין לכשיתבקש. הצ'ק יוחזר להורה עם החזרת כלי תקין.

תקנות הלימודים
bottom of page