top of page

תקנות הלימודים

1. שנת הלימודים נמשכת אחד-עשר חודשים, מ- 1 לספטמבר עד 31 ליולי שנת 2022 (תשפ"ב)

2. חובת התלמיד/ה להשתתף בשיעורי תורת המוזיקה

3. תלמידים הלומדים במחלקת כלי קשת מחויבים להשתתף בנגינה בתזמורת הקאמרית (לפי המלצת המורה).

4. תלמידים הלומדים במחלקת כלי נשיפה מחויבים להשתתף בנגינה בתזמורת כלי נשיפה (לפי המלצת המורה).

5. תלמידים/ות שימצאו מתאימים ע"י וועדה פדגוגית, ישתתפו בהרכבים קאמריים וקוליים.

6. בחינות יתקיימו פעמיים בשנה. סמסטר א' – בחודש ינואר, סמסטר ב' –  בחודשים מאי, יוני. זמן הבחינה וההופעות ייחשב לשיעור לכל דבר ועניין.

7. החופשות מקבילות חלקית לחופשות ביה"ס: בחודש עם חגים יינתנו לא פחות מ- 3 שעורי נגינה לתלמיד.

8. בסיום שנה"ל מקבל כל תלמיד תעודה עם פירוט ציוני הישגיו.

9. לתעודת גמר של הקונסרבטוריון זכאי תלמיד/ה שעמד/ה: 

    א- בתוכנית לימודים מלאה ברמה המתאימה.

    ב-  לימודי מקצועות תורת המוזיקה.

    ג-  רסיטל סיום.

11. תלמידי הקונסרבטוריון זכאים לגשת למבחן בגרות במוסיקה, ברמה של 5 יח"ל לפי המלצת המורה ובתיאום עם ביה"ס.

12. הנהלת המוסד רשאית להוציא תלמיד מהקונסרבטוריון בגלל התנהגות בלתי נאותה, אי התאמה או זלזול.
13. תלמיד המעוניין להופיע שלא במסגרת הקונסרבטוריון מתבקש לפנות אל המורה שלו בכדי לוודא שרמתו מתאימה להופעה המבוקשת.

bottom of page