top of page

תקנות שכ"ל

1. שכ"ל הינו חודשי וישולם בכרטיס אשראי או בהוראת קבע בכרטיס אשראי, או אחד-עשר (11) צ'קים דחויים (עד ל-5 לכל חודש) 

2. היעדרויות: היעדרות משיעור אינה פוטרת מתשלום עבורו. במידה והמורה ימצא מקום פנוי במערכת שלו השיעור יוחזר.

במידה ולא התקיים שיעור בגלל היעדרות המורה, יוחזר השיעור בתיאום עם המורה.

3. תלמיד אשר יפסיק את לימודיו במרוצת שנה"ל ללא סיבה וללא התראה של חודש מראש, ישלם פיצוי בגובה של חודש אחד.

4. במידה ויאלץ התלמיד להפסיק את לימודיו לפני תום שנה"ל, יחזיר הקונסרבטוריון להורים את ההמחאות שטרם הופקדו. החל מיום הראשון ליציאה לחופשת הפסח עד סוף יולי לא יתאפשרו ביטולים ולא יבוצעו החזרי שכ"ל על הפסקת הלימודים.

5. הנחות תינתנה לתלמיד בהתאם להמלצה של וועדה פדגוגית והגשת בקשה ואישורים בהתאם.

6. הורי התלמיד/ה השואלים כלי נגינה באמצעות המוסד, מחויבים להשאיר צ'ק פיקדון לפי עלות הכלי ולתיקון כל נזק שיגרם לכלי בתקופת ההשאלה וכן להחזירו תקין לכשיתבקש. הצ'ק יוחזר להורה עם החזרת כלי תקין.

bottom of page